Termeni și condiții - LiteApp

TERMENI ȘI CONDIȚIIAcești Termeni și Condiții reprezintă prevederile care se aplică accesării și utilizării de către orice persoană a aplicațiilor, site-urilor web, produselor și serviciilor pe care TIME PLAN ENTERPRISE S.R.L. le pune la dispoziție, PREVEDERI PE CARE VĂ RUGĂM SĂ LE CITIȚI ÎN ÎNTREGIME ȘI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A ACCESA SAU UTILIZA SERVICIILE.

I. DEFINIȚII


Termenii utilizați în continuare vor avea următoarele înțelesuri:
Aplicația LiteApp înseamnă un program de calculator (software), care include și interfața grafică a acestuia, dezvoltat de TIME PLAN ENTERPRISE S.R.L. pentru a fi rulat pe echipamente informatice mobile și fixe, de tipul smartphone, tabletă, laptop și/sau PC, disponibilă în Apple Store, Google Play sau pe web (www.liteapp.co). Echipament Informatic înseamnă un echipament informatic mobil sau fix, de tipul smartphone, tabletă, laptop sau PC (pe care este instalat un sistem de operare iOS, Android, Windows, Mac OS, Linux sau orice sistem de operare ce permite accesarea unei pagini web) și care poate rula corespunzător Aplicația LITE.
Compania înseamnă societatea comercială TIME PLAN ENTERPRISE S.R.L., cu sediul în Mun. București, Bld. Poligrafiei, Nr. 75, Et. 4, Birou 43, Sector 1, CP 013704, e-mail: office@liteapp.co, cont bancar nr. RO07 INGB 0000 9999 1062 1315, deschis la ING Bank – Ag. Otopeni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul J40/7534/2020, CUI: RO42731138, reprezentată prin Administrator – Igor Prodan, care deține toate drepturile asupra Aplicației LITE, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală.
Partener înseamnă o persoană juridică sau o persoană fizică autorizată care, în baza unui contract cu Compania, va presta servicii către o terță parte, Clientul, conform unei comenzi lansate și acceptate în cadrul Aplicației LiteApp. Contractul dintre Partener și Companie include și prevederile din actualii Termeni și Condiții.
Client înseamnă o persoană fizică sau juridică ce achiziționează unul sau mai multe servicii, prin lansarea unei comenzi ferme către Partener utilizând Aplicația LiteApp.
LITEr înseamnă o persoană fizică sau juridică ce contribuie în mod direct și activ la promovarea Aplicației LiteApp, prin înrolarea de noi membri, fie ei Clienți sau Parteneri.
Serviciu/Servicii înseamnă produsele și serviciile oferite sau sarcinile îndeplinite de Partener care pot fi rezervate și achiziționate de Client în cadrul Aplicației LiteApp.
Platformaînseamnă serviciile electronice care aparțin COMPANIEI și care permit (i) Clienților să caute, să achiziționeze și să-și rezerve locul la Parteneri pentru accesarea Serviciilor alese și (ii) Partenerilor să caute, să primească și să onoreze cereri pentru Servicii din partea Clienților. Platforma include accesul la Site-ul LiteApp (www.liteapp.co), la Aplicația LiteApp și la programele software asociate, serviciile de plată puse la dispoziție de COMPANIE, precum și sistemele de servicii de asistență conexe, cu eventualele actualizări sau modificări periodice.
Datele Companiei înseamnă toate datele asociate cu accesul și utilizarea Platformei, conform acestor Termeni și Condiții, inclusiv toate datele referitoare la Clienți, toate datele asociate cu rezervarea și achiziția/accesarea de Servicii prin intermediul Serviciilor Companiei si al Aplicației LiteApp.
Utilizator înseamnă orice persoană fizică sau juridică, Client și/sau Partener, care accesează și/sau utilizează Aplicația LiteApp și care aderă la acești Termeni și Condiții.


II. ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA SERVICIILOR COMPANIEI


1. Platforma permite conexiuni între Client și Partener.
2. Prin accesarea Aplicației LiteApp se vor putea încheia raporturi juridice între Utilizatori (Client și Partener), în temeiul cărora Clientul va putea face o rezervare și plasa o comandă pentru achiziționarea unuia sau mai multor Servicii care vor fi afișate în interfața grafică și care vor fi prestate Clientului de către Partener, în condițiile prevăzute în continuare.
3. Platforma poate fi utilizată numai în conformitate cu prevederile acestor Termeni și Condiții.
4. Utilizarea Platformei reprezintă acceptarea de către Utilizator a tuturor prevederilor din acești Termeni și Condiții, precum și acceptarea Politicii de Confidențialitate. Termenii și Condițiile, împreună cu Politica de Confidențialitate sunt denumite în continuare "Contractul" si guvernează raporturile dintre COMPANIE și orice Utilizator.
5. Înainte de a utiliza Platforma va rugăm să citiți în întregime și cu atenție acești Termeni și Condiții și Politica de Confidențialitate.
6. Utilizarea Platformei, inclusiv a oricăror funcționalități ale Aplicației LiteApp reprezintă o declarație privind îndeplinirea următoarelor condiții de către orice Utilizator:

(I) ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI;
(II) INEXISTENȚA UNOR CIRCUMSTANȚE CARE SĂ AFECTEZE CAPACITATEA JURIDICĂ,
(III) ÎN CAZUL PARTENERILOR, ÎNDEPLINIREA TUTUROR CONDIȚIILOR LEGALE ȘI DEȚINEREA TUTUROR AUTORIZAȚIILOR NECESARE PENTRU A PRESTA SERVICIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI LiteApp, ȘI (IV) ACCEPTAREA DEPLINĂ ȘI RESPECTAREA PREVEDERILOR DIN PREZENTUL CONTRACT. În cazul în care oricare dintre aceste condiții nu este îndeplinită, utilizatorul trebuie să înceteze imediat să acceseze sau să utilizeze Aplicația LiteApp.
7. Utilizatorul se obligă să verifice la momentul fiecărei accesări a Aplicației LiteApp termenii și condițiile de utilizare. Utilizarea Serviciilor Companiei, chiar și în cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza termenii și condițiile aplicabile, reprezintă acordul expres al Utilizatorului de acceptare a respectivelor condiții.
8. Fără a contrazice cele de mai sus, COMPANIA poate solicita Utilizatorului să își exprime acordul cu privire la acest Contract printr-o acțiune specifică, de tipul unei notificări, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (e.g. bifarea unei căsuțe specifice).


PRIN UTILIZAREA PLATFORMEI/PRIN BIFAREA CĂSUȚEI SUNT DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE LiteApp UTILIZATORUL:
A) ÎȘI DĂ ACORDUL, ÎN MOD EXPRES, SĂ RESPECTE TOATE CLAUZELE DIN ACEST CONTRACT, PRECUM ȘI ORICE ALTE CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE, LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN ACEST CONTRACT;
B) ÎȘI DĂ ACORDUL, ÎN MOD EXPRES, PENTRU COLECTAREA, STOCAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE, ASTFEL CUM ESTE DESCRIS ÎN ACEST CONTRACT ȘI ÎN POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.
9. Prin accesarea și utilizarea Aplicației LiteApp, Utilizatorul este de acord să primească apeluri și mesaje text/mesaje de tip chat pe platforma Whatsapp de la COMPANIE, PARTENER sau CLIENT pe telefonul mobil, în cazul în care COMPANIA consideră că acest lucru este necesar pentru a facilita îndeplinirea unei comenzi.
10. Prin intermediul Aplicației LiteApp, COMPANIA pune la dispoziția Utilizatorilor o interfață tehnică prin care Clientul, în mod direct și independent, va putea rezerva și achita unul sau mai multe Servicii, care vor fi afișate în interfața programului, ce este disponibilă atât pentru Client cât și pentru Partener.
11. Tarif. Pentru fiecare Serviciu prestat finalizat, furnizat unui Client prin intermediul Aplicației LiteApp, Partenerul percepe un tarif care este plătit de Client (Tariful).
12. Tariful reprezintă costul total al Serviciilor conform listei de produse și servicii introduse de către Partener în aplicația LiteApp.
13. În cazul în care, la locul prestării Serviciilor, sau în cadrul discuțiilor dintre Client și Partener, se constată că sunt necesare Servicii suplimentare, acestea vor fi considerate ca Servicii separate, de sine stătătoare și vor fi tratate în același mod ca orice Serviciu, așa cum acesta este definit în prezentul Contract.
14. Cumpărarea Serviciilor de către Client se face după cum urmează:

Pasul 1: Clientul selectează Serviciile dorite și introduce detaliile aferente, inclusiv:
(i) locația la care se dorește prestarea Serviciului;
(ii) tipul de obiect sau subiectul generic sau din lista proprie;
(iii) serviciile dorite;
(iv) data și intervalul orar la care se dorește prestarea Serviciului;
(v) unitatea Prestatorului pentru care se optează, dacă există una vizată în mod expres, ce poate fi definită și selectată dintr-o listă de unități favorite;
(v) modalitatea de plată.
Pasul 2: În situația în care nu se optează în mod expres pentru o anumită unitate a unui Partener, pe baza informațiilor furnizate în Pasul 1, Aplicația LiteApp caută disponibilitatea pentru prestarea Serviciului în rândul tuturor Partenerilor înrolați în aplicație și îi returnează Clientului ca rezultat Partenerul care răspunde cel mai bine criteriilor introduse de către acesta, dar și lista celorlalți Parteneri disponibili și care au un grad mare de compatibilitate cu criteriile selecției.
Pasul 3: Clientul selectează un Partener din lista returnată de Aplicația LiteApp și, în vederea confirmării rezervării*, purcede la plata efectivă a serviciilor selectate, cu cardul bancar în cadrul aplicației. *în cazul Partenerilor care nu au optat pentru confirmarea automată a rezervărilor venite prin Aplicația LiteApp, Clientul este notificat și va fi redirecționat către pagina de plată sau i se va confirma efectuare rezervării imediat după ce aceasta este confirmată de către Partener.
Pasul 4: Partenerii sunt notificați prin intermediul Aplicației LiteApp cu privire la rezervările de Servicii efectuate/confirmate de Clienți.
Pasul 5: În urma confirmării rezervării, acesteia i se alocă un cod unic de confirmare și poate fi regăsită de către Client, împreună cu toate detaliile aferente, în secțiunea „Rezervări” din Aplicația LiteApp. Clientul va primi și un e-mail cu datele rezervării și confirmarea de plată pentru Serviciul selectat.
Pasul 6: În vederea inițierii prestării Serviciului selectat, atât Partenerul, cât și Clientul, vor confirma codul unic alocat rezervării și vor interacționa cu platforma modificând statusul rezervării în concordanță cu starea ei actuală. Pasul 7: Odată ce Serviciul a fost finalizat, Partenerul confirmă* prestarea serviciului prin modificarea statusului rezervării din „În curs” în „Finalizată”, urmând ca atât acesta, cât și Clientul, să aibă posibilitatea de a oferi un rating sau lăsa un comentariu pentru cealaltă parte. *Dacă statusul nu este modificat de către Partener, acesta va trece în mod automat rezervarea în starea „Finalizată” imediat după ora stabilită pentru finalizarea Serviciului.
Pasul 8: Obligația decontării fiscale cu Clientul îi revine Partenerului, astfel încât acesta îi va oferi bonul fiscal sau, la cerere, factura fiscală pentru serviciul contractat.

III. SITUAȚII EXCEPȚIONALE


15. Anularea rezervărilor poate fi făcută doar înainte de ora stabilită ca fiind ora începerii acestora și va fi reglementată conform tabelului anexat:

Anulare Inițiator Soluție
>45 de minute Partener Restituirea integrală a sumei achitate
<45 de minute Partener Restituirea integrală a sumei achitate, la care se adaugă o taxa de anulare de 15 lei.

Lipsa anulării* Partener Restituirea integrală a sumei achitate, la care se adaugă o taxa de anulare de 30 lei.
>45 de minute Client Restituirea integrală a sumei achitate
<45 de minute Client Restituirea sumei achitate, din care se reține o taxă de anulare reprezentând 30% din valoare serviciului rezervat.

Lipsa anulării* Client Reținerea integrală a sumei achitate.
* Lipsa anulării se referă la situația în care partenerul sau clientul nu anulează rezervarea efectuată înainte de data de început a acesteia și nu o onorează.
* În oricare din situațiile prevăzute mai sus, sunt exceptate forța majoră și cazul fortuit (îmbolnăvire, prezența necesară/care nu suferă amânare într-un alt loc: școală, spital, poliție, tribunal, alte autorități, etc.), dacă acestea sunt dovedite cu documente justificative.
16. Procesatorul de plăți este o terță parte, iar Compania nu este furnizor sau revânzător al Procesatorului de Plăți. Pentru ca Partenerii să poată primi plăți prin Procesatorul de Plăți, atât Clientul, cât și Partenerul trebuie să fie de acord cu Termenii și Condițiile Procesatorului de Plăți, care sunt disponibile pe: www.stripe.com;
17. Furnizarea de către Partener a Serviciilor creează o relație contractuală directă între Partener și Client. Prin utilizarea Aplicației LiteApp, COMPANIA nu devine parte la raporturile juridice dintre Client și Partener, astfel încât COMPANIA nu este responsabilă în niciun fel în cazul în care Clientul și/sau Partenerul nu își îndeplinesc obligațiile pe care și le-au asumat prin contractul dintre ei.
Clientul înțelege și acceptă faptul că nu există nicio influență a COMPANIEI asupra prețurilor din ofertele Partenerilor, acestea fiind stabilite în mod unilateral de către aceștia. În cazul în care Clientul dorește emiterea unei facturi pentru serviciile prestate de Partener prin intermediul Aplicației LiteApp, acesta o poate face folosind funcția dedicată din cadrul Aplicației, iar factura va fi emisă de Partener utilizând regimul și cota de TVA aplicabile acestuia. Clientul înțelege faptul că raporturile fiscale dintre el și Partener sunt raporturi directe, în privința cărora COMPANIA nu are nicio implicare, cu excepția asigurării funcționalității de facturare din cadrul Aplicației.
18. Partenerul va lua toate măsurile necesare pentru prestarea corespunzătoare a Serviciilor din cadrul unei comenzi lansate și va onora comenzile primite de la Clienți în condițiile convenite prin intermediul Aplicației LiteApp.
19. Termenul de prestare a Serviciilor va fi cel convenit între Partener și Client, cu respectarea întocmai a procedurilor și standardelor aplicabile Serviciului respectiv.
20. În executarea Serviciului, Partenerul va folosi toate echipamentele necesare și, dacă situația o impune, se va deplasa cu mijloace proprii la adresa indicată de Client.
21. COMPANIA nu are nici un control asupra calității, calendarului, legalității, îndeplinirii sau a oricărui alt aspect legat de Serviciile și modul în care acestea sunt prestate sau asupra evaluărilor oferite de Clienți în ceea ce privește fiecare Serviciu furnizat.
22. Fără a contrazice cele de mai sus, COMPANIA verifică Partenerii la înregistrarea lor în Aplicația LiteApp și efectuează verificări periodice ale licențelor, permiselor, aprobărilor, autorizațiilor, certificatelor pe care aceștia le dețin în legătură cu Serviciile pe care le prestează. Cu toate acestea, deși COMPANIA poate efectua verificări ale Partenerilor, COMPANIA nu poate confirma că fiecare Partener este cel care pretinde a fi și, prin urmare, COMPANIA nu poate și nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețea sau fiabilitatea informațiilor de verificare a identității sau a autorizațiilor.
23. În plus, atunci când se interacționează cu alți Utilizatori sau în viața reală, este necesar ca părțile să acționeze cu precauția și diligența cerută pentru protejarea siguranței și a proprietății personale, la fel cum se procedează când se interacționează cu persoane necunoscute. COMPANIA nu va fi răspunzătoare pentru declarații false sau înșelătoare făcute de Utilizatori.
24. Utilizatorii admit că, în niciun caz și nici direct sau indirect, COMPANIA nu supervizează, nu direcționează și nu controlează activitatea Partenerilor sau Serviciile efectuate de aceștia. COMPANIA nu stabilește orele de lucru ale Partenerilor sau locul prestării Serviciilor. COMPANIA nu va furniza niciun echipament de muncă sau materiale necesare pentru un anumit Serviciu. Platforma nu reprezintă serviciu/agenție de ocupare a forței de muncă, iar COMPANIA nu servește ca angajator al vreunui Partener.
25. În utilizarea Aplicației LiteApp, Clienții, la libera lor alegere, decid dacă sunt prezenți personal când Partenerul execută și finalizează Serviciile contractate prin intermediul Aplicației LiteApp sau dacă este prezentă o altă persoană din partea acestuia, de la care Partenerul poate primi cerințe, ca și cum le-ar primi de la Client. Prin acești Termeni și Condiții, Clientul acceptă în mod expres că, în scopul executării contractului dintre Client și Partener, o astfel de persoană va acționa în numele și pe seama Clientului în relația cu Partenerul.
26. Evaluare. După prestarea Serviciilor, Aplicația LiteApp poate să solicite:
a) Clientului să acorde o evaluare pentru Partener și pentru Serviciile prestate și, opțional, să ofere comentarii sau păreri cu privire la Serviciile prestate;
(b) Partenerului să acorde o evaluare pentru Client și, opțional, comentarii sau păreri cu privire la acesta. Partenerul va acorda evaluări și comentarii cu bună credință.
27. Pentru a beneficia în continuare de acces la Aplicația LiteApp și la Platformă, Partenerul va trebui sa aibă în permanență o evaluare medie acordată de Clienți care depășește evaluarea medie minimă acceptabilă stabilită de Companie cu eventualele modificări periodice efectuate de Companie la discreția sa exclusivă (Evaluarea medie minimă). În cazul în care evaluarea este sub Evaluarea medie minimă, Compania va anunța Partenerul și, la libera alegere a COMPANIEI, va putea să acorde Partenerului o perioadă limitată în care Partenerul să poată ridica evaluarea deasupra Evaluării medie minime. În cazul în care în perioada acordată (dacă există), evaluarea nu se ridică deasupra Evaluării medii minime, COMPANIA își rezervă dreptul de a dezactiva accesul Partenerului la Aplicația LiteApp și la Platformă.
28. Orice interacțiune dintre părți, în vederea prestării serviciului rezervat prin intermediul Aplicației LiteApp, care nu se desfășoară în mod adecvat, va putea fi raportată în cadrul platformei, în secțiunea de detalii a rezervării.
29. Eventualele erori sau disfuncționalități ale platformei vor putea fi raportate sau sesizate la adresa de mail și/sau numărul de telefon disponibile în secțiunea Contul meu - Contact din cadrul Aplicației LiteApp.

IV. DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE PARTENERULUI


30. Partenerul declară pe propria răspundere că îndeplinește condițiile legale, inclusiv deținerea tuturor autorizațiilor, permiselor și avizelor cerute de lege pentru prestarea Serviciilor.
31. Partenerul este singurul răspunzător față de Clienți și COMPANIE pentru corectitudinea, integritatea și realitatea informațiilor furnizate COMPANIEI în vederea includerii lor în Aplicația LiteApp și pentru orice alte informații furnizate în executarea prezentului Contract.
32. Partenerul este singurul răspunzător pentru prestarea Serviciilor comandate de Clienți și pentru conformitatea acestora, precum și pentru rezolvarea oricăror reclamații sau probleme sesizate de Clienți în ceea ce privește prestarea Serviciilor. Disputele eventuale apărute în prestarea Serviciilor privesc exclusiv relația contractuală dintre Partener și Client și vor fi rezolvate cu bună credința de către aceștia, fără implicarea COMPANIEI, care nu este parte in raportul juridic dintre Partener și Client.
33. Partenerul declară și garantează că are cunoștință și înțelege că are obligația legală de a achita impozitele/taxele/contribuțiile aferente veniturilor obținute din prestarea Serviciilor către Clienți, conform legislației aplicabile.
34. Partenerul se obligă să declare la autoritățile competente toate veniturile obținute din prestarea Serviciilor către Clienți și să achite, în temenele prevăzute de lege, impozitele, taxele și contribuțiile aferente acestora, fiind pe deplin și exclusiv răspunzător pentru orice prejudiciu adus COMPANIEI și/sau oricăror alți Utilizatori ai Aplicației LiteApp și/sau unor terți în legătură cu încălcarea obligației de mai sus.
35. Nicio sumă suplimentară care rezultă din executarea necorespunzătoare a Serviciilor de către Partener nu va fi considerată în sensul prezentului Contract ca o modificare a Tarifului, Partenerul fiind singurul răspunzător pentru eventualele plăți generate de inadecvarea metodelor folosite în prestarea Serviciilor.

V. RĂSPUNDEREA PRIVIND SERVICIILE


36. Partenerul este singurul răspunzător față de Client cu privire la conformitatea și garanția Serviciilor. Partenerul va răspunde pentru rezolvarea oricăror reclamații sau probleme sesizate de Clienți numai în ceea ce privește prestarea efectivă a Serviciilor. Termenul de garanție de bună execuție pe care Partenerul îl acordă Clientului pentru Serviciile prestate este cel convenit de comun acord cu Clientul.
37. În ceea ce privește materialele și produsele care pot fi necesare pentru prestarea Serviciilor (e.g. piese de schimb, alte materiale), acestea vor fi achiziționate de Client sau de Partener, care este mandatat în acest sens de către Client, obligațiile privind conformitatea și garanția prevăzute în Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora revin persoanelor de la care sunt achiziționate produsele și materialele respective, COMPANIA și/sau Partenerul neavând nicio obligație în acest sens.

VI. LIMITĂRI PRIVIND UTILIZAREA APLICAȚIEI LiteApp


38. În vederea accesării și utilizării Aplicației LiteApp, Utilizatorul va folosi propriile sale Echipamente Informatice. COMPANIA nu răspunde pentru compatibilitatea Echipamentelor Informatice, a sistemelor sau programelor folosite de Utilizator cu interfața tehnică a Aplicației LiteApp.
39. Utilizatorii obțin prin mijloace proprii accesul la rețeaua de date necesar pentru a utiliza Platforma, prin intermediul propriilor furnizori de servicii de servicii de date, având responsabilitatea de a achita tarifele către aceștia. COMPANIA nu garantează că Platforma sau o parte a acestora funcționează pe un anumit Echipament Informatic. Platforma poate fi afectată de defecțiuni și întârzieri inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice. COMPANIA nu răspunde în niciun caz de daune rezultate din întreruperea Serviciilor și din întârzieri ca urmare a unor evenimente care nu pot fi prevăzute și nu pot fi atribuite COMPANIEI.
40. Utilizatorul este de acord să folosească Platforma numai în scopuri legale și se obligă să respecte legile și regulamentele aplicabile în vigoare.
41. Utilizatorul este de acord că nu are dreptul să modifice, să distribuie, să transmită, să afișeze, să publice, să reproducă, să acorde licențe, să creeze produse derivate, să decompileze, să transfere sau să vândă orice fel de informație sau serviciu obținute prin intermediul Platformei.
42. Utilizatorul nu se va prezenta cu o altă identitate în scopul de a înșela ori induce în eroare alte persoane.
43. Încălcarea în orice mod a acestor prevederi poate duce la blocarea accesului la Aplicația LiteApp a Utilizatorului precum și, acolo unde este aplicabil, la sesizarea autorităților competente.

VII. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI


44. În vederea utilizării Serviciilor Companiei, este necesară înregistrarea și menținerea unui cont personal activ de utilizator al Serviciilor Companiei, pentru care trebuie să transmiteți anumite informații cu caracter personal. Utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile derulate prin contul său, având obligația de a menține în permanență securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și parolei asociate contului. Toate informațiile privind înregistrarea sunt disponibile în Aplicația LiteApp.
45. Toate informațiile transmise de Utilizator și care au caracter de date personale sau date confidențiale vor fi tratate în conformitate cu Politica de Confidențialitate a COMPANIEI, care este parte integrantă din prezentele Termeni și Condiții.

VIII. CONȚINUT FURNIZAT DE UTILIZATORI


46. COMPANIA poate, la libera sa alegere, să permită periodic Utilizatorilor să transmită, să încarce, să publice sau să pună la dispoziția COMPANIEI, prin intermediul Serviciilor, conținut și informații în format foto/video, media, text (inclusiv sub inclusiv sub formă comentariilor și opiniilor despre Servicii, solicitărilor unor cereri de asistentă, comunicărilor cu Partenerul) (Conținut Furnizat de Utilizatori). Prin punerea la dispoziție a Conținutului Furnizat de Utilizatori, Utilizatorul acordă COMPANIEI o licență valabilă la nivel mondial, perpetuă, transferabila, cu titlu gratuit, cu drept de sublicențiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod Conținutul Furnizat de Utilizator în toate formatele și pe toate canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor.
47. COMPANIA poate iniția și desfășura campanii de promovare a Aplicației LiteApp prin asocierea cu LITEri și acordarea acestora de beneficii materiale compuse din diverse Servicii prestate de Parteneri, sub formă de vouchere, cupoane de reduceri, sau sume de bani, ce se vor contoriza direct în secțiunea LiteApp Wallet și vor putea fi utilizate în cadrul aplicației LiteApp sau retrase la cerere.
48. Utilizatorul declară și garantează următoarele:
(i) este proprietarul unic și exclusiv al întregului Conținut Furnizat de Utilizator, sau deține toate drepturile, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru a acorda COMPANIEI licența de mai sus; și
(ii) nici Conținutul Furnizat de Utilizator, nici transmiterea, încărcarea, publicarea sau furnizarea acestuia, nici utilizarea de către COMPANIE a respectivului conținut conform acestor Termeni și Condiții nu va constitui încălcarea, însușirea ilegală sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate intelectuală ale unui terț, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale unui terț, nici nu va duce la încălcarea vreunei legi sau reglementări aplicabile.
49. Utilizatorul se obligă să nu transmită Conținut Furnizat de Utilizator cu caracter denigrator, calomnios, care incită la ură, violență, obscen, pornografic, ilegal sau jignitor, după cum stabilește COMPANIA la latitudinea sa exclusivă, indiferent dacă respectivul material este protejat prin lege sau nu. COMPANIA are posibilitatea, dar nu și obligația, de a examina, a monitoriza sau a șterge Conținutul Furnizat de Utilizatori, la latitudinea exclusivă a COMPANIEI, în orice moment, indiferent de motiv, fără notificare prealabilă.

IX. LEGĂTURI CĂTRE SITE-URI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI


Aplicația LiteApp poate include legături (link-uri) către site-uri ale unor terțe părți. Răspunderea pentru aceste site-uri aparține în întregime proprietarilor acestora. Prin urmare, COMPANIA nu este responsabilă pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri.

X. LIMITAREA RĂSPUNDERII


50. Utilizatorul înțelege și acceptă că Aplicația LiteApp și Platforma sunt oferite așa cum sunt, așa cum sunt disponibile.
51. COMPANIA nu garantează accesibilitatea si funcționarea Aplicației LiteApp pe orice sistem de operare.
52. COMPANIA nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea Aplicației LiteApp sau din imposibilitatea utilizarii acesteia indiferent de cauză, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului acesteia.
53. Utilizatorul foloseşte Aplicația LiteApp pe riscul propriu. În nici un caz, COMPANIA, afiliaţii săi, funcționarii, directorii, administratorii, angajații acestora, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material/financiar, pierderea de date sau de program, vătămări sau alte daune.


XI. DESPĂGUBIRI


54. Prin utilizarea Aplicației LiteApp, Utilizatorul își exprimă acordul asupra obligației de a despăgubi și de a exonera de răspundere COMPANIA și/sau afiliaţii săi, funcționarii, directorii, administratorii, angajații în legătură cu orice încălcare a acestui Contract din partea Utilizatorului, inclusiv, orice cereri de despăgubire, pretenții, pierderi, pagube și cheltuieli care decurg din sau în legătură cu:
(i) utilizarea Serviciilor Companiei sau a serviciilor obținute prin utilizarea Serviciilor Companiei;
(ii) nerespectarea sau încălcarea de către Utilizator a oricăreia dintre prevederile prezentului Contract;
(iii) utilizarea de către COMPANIE a Conținutului furnizat de Utilizator; sau (iv) încălcarea de către Utilizator a drepturilor unui terț.

XII. DREPTURI DE AUTOR, PROPRIETATEA INTELECTUALĂ


55. COMPANIA deține drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la Aplicația LiteApp, inclusiv cu privire la conținutul Aplicației LiteApp și/sau programele de calculator asociate Aplicației LiteApp.
56. Utilizatorul se obligă și se angajează in mod irevocabil fata de COMPANIE să nu utilizeze fără drept datele/informațiile/documentele pentru care COMPANIA are un drept de proprietate intelectuala.
57. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala, sunt si vor fi proprietatea exclusiva a COMPANIEI, care le va utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură.
58. Utilizatorul nu va folosi datele obținute de la COMPANIE decât în scopul utilizării.
59. Utilizatorul se obligă să despăgubească COMPANIA împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.)

XIII. NULITĂȚI PARȚIALE


60. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine, în conformitate cu legea aplicabilă, invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză va fi eliminată, restul clauzelor continuând să producă efecte.

XIV. LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚA DE JUDECATĂ


61. Prezentul Contract este guvernat și interpretat în conformitate cu legile din România. Orice dispute sau litigii dintre părți în legătură cu acesta vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București, România.

XV. MODIFICAREA ȘI ACTUALIZAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR


62. COMPANIA își rezervă dreptul de a modifica periodic acest Contract, precum și orice alți termeni și condiții speciale afișate în Aplicația LITE. Modificările vor intra în vigoare în momentul în care COMPANIA publică respectivele condiții actualizate, sau când publică politicile modificate sau condițiile suplimentare în secțiunile aferente Serviciului relevant pentru care acestea sunt aplicabile. Accesarea sau utilizarea în continuare a Serviciilor după respectiva publicare constituie acordul Utilizatorului de a respecta condițiile modificate.
RO